GISMETEO: Погода по г. ХерсонGISMETEO: Погода по г. ХерсонGISMETEO: Погода по г. Херсон
Понедельник, 27 Май 2019, 06:48
Приветствую Вас Гость | RSS

Специалист гражданской защиты             Херсон


Форма входа

Календарь
«  Июль 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Статистика
Главная » 2015 » Июль » 8 » Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
17:12
Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17 червня 2015 року № 409

Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про регiональну та мiсцеву комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

  (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., № 78, ст. 2760);

пункт 47 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2013 р. № 380 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

Прем’єр-мiнiстр України 
А. Яценюк

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 409

Типове положення

про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Комiсiя з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi — комiсiя) є постiйно дiючим органом, який утворюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною, Київською та Севастопольською мiською держадмiнiстрацiєю (далi — регiональна комiсiя), райдержадмiнiстрацiєю, виконавчим органом мiської ради, районною у мiстi та селищною радою (далi — мiсцева комiсiя) для координацiї дiяльностi райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, пов’язаної iз забезпеченням техногенно-екологiчної безпеки, захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй i реагування на них.

2. Комiсiя у своїй дiяльностi керується  i законами України, а також указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Державної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй, цим Положенням, а мiсцева комiсiя також рiшеннями регiональної комiсiї.

3. Основними завданнями комiсiї на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi є:

1) координацiя дiяльностi райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, пов’язаної iз:

функцiонуванням територiальної пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту;

здiйсненням оповiщення органiв управлiння та сил цивiльного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуацiї та iнформування його про дiї в умовах такої ситуацiї;

залученням сил цивiльного захисту до проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, надання гуманiтарної допомоги;

забезпеченням реалiзацiї вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення дiям у надзвичайнiй ситуацiї;

визначенням меж зони надзвичайної ситуацiї;

здiйсненням постiйного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуацiї та масштабiв можливих наслiдкiв;

органiзацiєю робiт iз локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, залучення для цього необхiдних сил i засобiв;

органiзацiєю та здiйсненням:

- заходiв щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї;

- заходiв з евакуацiї (у разi потреби);

- радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та медичного захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайної ситуацiї;

вжиттям заходiв до забезпечення готовностi територiальної пiдсистеми єдиної державної системи цивiльного захисту до дiй в умовах надзвичайної ситуацiї та в особливий перiод;

здiйсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуацiї та обстановкою на аварiйних об’єктах i прилеглих до них територiях;

iнформуванням органiв управлiння цивiльного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуацiї та заходи, що здiйснюються;

забезпеченням:

- живучостi об’єктiв нацiональної економiки та державного управлiння пiд час реагування на надзвичайну ситуацiю;

- стабiльного функцiонування об’єктiв паливно-енергетичного комплексу пiд час виникнення надзвичайної ситуацiї, злагодженої роботи пiдприємств, установ та органiзацiй для забезпечення сталої i безперебiйної роботи об’єктiв Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

- безпеки та сталої роботи транспортної iнфраструктури, послуг поштового зв’язку та всiх видiв електричного зв’язку;

- санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

органiзацiєю та керiвництвом за проведенням робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй регiонального i мiсцевого рiвня;

встановленням кiлькiсних та якiсних показникiв виведення з ладу транспортних засобiв, промислових, громадських i житлових будинкiв та споруд, комунальних i енергетичних мереж, засобiв зв’язку, магiстральних газо-, нафто- або iнших трубопроводiв, залiзничних вузлiв, портiв, мостiв, шляхопроводiв тощо;

2) визначення шляхiв та способiв вирiшення проблемних питань, що виникають пiд час:

функцiонування територiальної пiдсистеми єдиної державної системи цивiльного захисту та її ланок;

здiйснення заходiв:

- щодо соцiального захисту населення, що постраждало внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї;

- щодо медичного та бiологiчного захисту населення у разi виникнення надзвичайної ситуацiї;

порушення умов належного функцiонування об’єктiв iнфраструктури та безпеки життєдiяльностi населення, зокрема у сферах нацiональної безпеки i оборони, енергетики, фiнансiв, соцiального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) погодження положень про мiсцевi комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй;

4) пiдвищення ефективностi дiяльностi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй пiд час реагування на надзвичайну ситуацiю.

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

1) у режимi повсякденної дiяльностi:

здiйснює координацiю дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо розроблення i виконання цiльових i науково-технiчних програм, здiйснення заходiв у сферi цивiльного захисту та техногенно-екологiчної безпеки;

здiйснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функцiонування господарських об’єктiв, зменшення можливих матерiальних втрат та збереження нацiональної культурної спадщини у разi виникнення надзвичайної ситуацiї;

бере участь у розглядi питань щодо утворення або припинення дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що використовують небезпечнi технологiї (хiмiчнi, радiацiйнi тощо);

сприяє проведенню гiдрометеорологiчних спостережень i прогнозiв, розвитку державної системи монiторингу навколишнього природного середовища, системи цивiльного захисту, форм контролю за функцiонуванням потенцiйно небезпечних об’єктiв;

координує здiйснення заходiв щодо профiлактики та локалiзацiї iнфекцiйних захворювань, а також запобiгання виникненню випадкiв масових харчових отруєнь населення.

Регiональна комiсiя, крiм перелiчених у цьому пунктi функцiй, погоджує перелiк потенцiйно небезпечних об’єктiв та перелiк споживачiв, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рiвня екологiчної бронi, затверджує результати класифiкацiї об’єктiв i адмiнiстративно-територiальних одиниць стосовно рiвня хiмiчної небезпеки, здiйснює методичне керiвництво та контроль за роботою мiсцевих комiсiй;

2) у режимi пiдвищеної готовностi:

здiйснює заходи щодо активiзацiї роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебiгом епiдемiй i спалахами iнфекцiйних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенцiйно небезпечних об’єктах i прилеглих до них територiях, прогнозування можливостi виникнення надзвичайної ситуацiї та її масштабiв;

органiзовує розроблення плану комплексних заходiв щодо захисту населення i територiй у разi виникнення надзвичайної ситуацiї, забезпечення сталого функцiонування господарських об’єктiв;

забезпечує координацiю заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї регiонального i мiсцевого рiвня;

готує пропозицiї щодо визначення джерел i порядку фiнансування заходiв реагування на надзвичайну ситуацiю;

координує заходи щодо створення резерву засобiв iндивiдуального захисту та матерiальних резервiв для запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї та лiквiдацiї її наслiдкiв, визначає обсяги i порядок використання таких резервiв;

забезпечує стабiльне виробництво, передачу, постачання i використання енергоносiїв пiд час виникнення надзвичайної ситуацiї пiдприємствами, установами та органiзацiями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимi надзвичайної ситуацiї:

забезпечує координацiю, органiзацiю робiт та взаємодiю органiв управлiння, сил та засобiв територiальної пiдсистеми єдиної державної системи цивiльного захисту, а також громадських органiзацiй щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї;

органiзовує роботу з локалiзацiї або лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї регiонального та мiсцевого рiвня;

залучає до виконання робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї необхiднi рятувальнi, транспортнi, будiвельнi, медичнi та iншi формування з використанням наявних матерiально-технiчних, продовольчих та iнших ресурсiв i запасiв;

вживає заходiв, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт у небезпечних районах;

забезпечує здiйснення заходiв щодо соцiального захисту населення, що постраждало внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї;

встановлює межi зони, на якiй виникла надзвичайна ситуацiя, та органiзовує визначення розмiру шкоди, заподiяної суб’єктам господарювання i населенню внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї регiонального та мiсцевого рiвня;

органiзовує здiйснення постiйного контролю за станом навколишнього природного середовища на територiї, що зазнала впливу надзвичайної ситуацiї, обстановкою на аварiйних об’єктах i прилеглих до них територiях;

приймає рiшення щодо попередньої класифiкацiї надзвичайної ситуацiї за видом, класифiкацiйними ознаками та рiвнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матерiалiв;

вивчає обставини, що склалися, та подає органовi, який її утворив, iнформацiю про вжитi заходи, причини виникнення та результати лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, а також пропозицiї щодо подальших дiй iз запобiгання її розвитку;

4) у режимi надзвичайного стану:

забезпечує координацiю, органiзацiю робiт та взаємодiю органiв управлiння та сил територiальної пiдсистеми єдиної державної системи цивiльного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згiдно з вимогами , а також iнших нормативно-правових актiв;

здiйснює заходи, необхiднi для вiдвернення загрози та забезпечення безпеки i здоров’я громадян, забезпечення функцiонування органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування;

5) проводить монiторинг стану виконання райдержадмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування покладених на них завдань;

6) здiйснює взаємодiю з регiональним штабом з питань, пов’язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї.

5. Комiсiя має право:

залучати у разi потреби в установленому законодавством порядку до лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї регiонального та мiсцевого рiвня сили i засоби територiальної пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту (регiональна комiсiя) або вiдповiдної ланки такої пiдсистеми (мiсцева комiсiя);

заслуховувати iнформацiю керiвникiв територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, з питань, що належать до їх компетенцiї, i давати їм вiдповiднi доручення;

одержувати вiд територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, матерiали i документи, необхiднi для вирiшення питань, що належать до її компетенцiї;

залучати до участi у своїй роботi представникiв територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi (за погодженням з їх керiвниками);

розглядати матерiали розслiдувань про причини i наслiдки виникнення надзвичайної ситуацiї та вносити пропозицiї щодо притягнення до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб, винних у її виникненнi.

6. Головою комiсiї є керiвник органу, який її утворив.

Роботою комiсiї керує її голова, а за вiдсутностi голови — за його дорученням перший заступник та за вiдсутностi першого заступника — заступник голови.

Засiдання комiсiї веде голова, а за його вiдсутностi — перший заступник голови.

Посадовий склад комiсiї затверджується органом, який її утворив, на основi пропозицiй територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Персональний склад комiсiї затверджується головою комiсiї.

Голова комiсiї органiзовує її роботу за допомогою секретарiату.

7. Голова комiсiї має право:

залучати до роботи iз запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї або лiквiдацiї її наслiдкiв будь-якi транспортнi, рятувальнi, вiдбудовнi, медичнi та iншi сили i засоби вiдповiдно до законодавства;

приймати в межах повноважень комiсiї рiшення щодо реагування на надзвичайну ситуацiю;

вносити пропозицiї в межах законодавства щодо заохочення осiб, якi зробили вагомий внесок у запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї, лiквiдацiю її наслiдкiв;

делегувати на перiод лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї свої повноваження заступникам голови комiсiї.

8. Робочим органом комiсiї (секретарiатом), що забезпечує пiдготовку, скликання та проведення засiдань, а також контроль за виконанням її рiшень, є структурний пiдроздiл з питань надзвичайних ситуацiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, держадмiнiстрацiї, виконавчого органу ради, яким утворена комiсiя.

9. Комiсiя проводить засiдання на постiйнiй основi.

Рiшення комiсiї приймаються колегiально бiльш як двома третинами складу комiсiї. Член комiсiї, який не пiдтримує пропозицiї та рекомендацiї, прийнятi комiсiєю, може викласти у письмовiй формi свою окрему думку, що додається до протоколу засiдання.

Рiшення комiсiї оформляється протоколом, який пiдписується головою та вiдповiдальним секретарем комiсiї.

10. Рiшення комiсiї, прийнятi у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, розташованими на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

11. За членами комiсiї на час виконання завдань зберiгається заробiтна плата за основним мiсцем роботи.

12. Органiзацiя побутового забезпечення членiв комiсiї, а також забезпечення їх спецiальним одягом, засобами iндивiдуального захисту пiд час роботи в зонi надзвичайної ситуацiї покладається на орган, який утворив вiдповiдну комiсiю.

13. Регiональна та мiсцева комiсiя має бланк iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

 

Ссылка для скачивания документа: http://sector-cz-koms.at.ua/load/1/1/tipove_polozhennja_pro_regionalnu_ta_miscevu_komisiju_z_pitan_tekhnogenno_ekologichnoji_bezpeki_i_nadzvichajnikh_situacij/5-1-0-137#

Просмотров: 2115 | Добавил: tegin
Херсонский ТОП Украинский портАл